PODMIENKY INZERCIE A DRAŽBY PORTÁLU CENŤÁČIK.SK

SPROSTREDKOVATEĽ / PREVÁDZKOVATEĽ:
Tím portálu Centacik.sk (info@centacik.sk)

 1. ZÁUJEMCA ( INZERENT/PREDAVAJÚCI ) - právnická osoba, fyzická osoba, ktorí ponúkajú tovary a služby tretím osobám prostredníctvom internetového portálu Centacik.sk.
 2. ZÁUJEMCA ( KUPUJÚCI ) - právnická osoba, fyzická osoba, ktorí využívajú ponuky internetového portálu Centacik.sk, na možnú kúpu tovarov a služieb.

 

OBSAH
I. ČLÁNOK - ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ portálu Centacik.sk plní funkciu sprostredkovateľa medzi záujemcami. Prevádzkovateľ môže meniť podmienky portálu Centacik.sk bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, komunikáciu medzi záujemcami, za kvantitu a bonitu ponúknutých tovarov a služieb, za spôsoby úhrady, za formu uzavretia kúpnopredajnej zmluvy, výmennej zmluvy, zámennej a podobne, a však súlade s právnym poriadkom SR.
 3. Spôsob a formu uzavretia konečnej zmluvy si dohodnú záujemcovia navzájom na základe ich slobodnej vôle.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Centacik.sk aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ktoré sú partnermi portálu Centacik.sk.
 5. Využívanie služieb, ktoré ponúka internetový portál Centacik.sk je možné využívať len po oboznámení sa s celým obsahom Podmienok inzercie portálu Centacik.sk a Podmienok dražby portálu Centacik.sk a po následnom potvrdení registrácie prevádzkovateľom portálu.
 6. Služby portálu Centacik.sk, najmä inzerovanie a draženie, je poskytované záujemcom bezplatne.
  • 6 a) Spoplatnenými službami sú:
   1. Zviditeľnenie inzerátu ( TOP )
   2. Reklamné plochy (Typ - A, Typ - B )
   3. Nadštandardná funkcionalita

II. ČLÁNOK OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. V znení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. pod číslom 136/2014 Z. z.
 2. V znení zákona č.250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. V súlade s právnym platným poriadkom.


III. ČLÁNOK PRÁVA A POVINNOSTI ZÁUJEMCOV PORTÁLU CENTACIK.SK

 1. Registrácia je povinná u všetkých záujemcov, ktorí ponúkajú tovary a služby. Registrácia nie je povinná u tých používateľov portálu Centacik.sk, ktorí majú záujem o tovary a služby ponúkané v inzercii. Registrácia je povinná u tých záujemcov, ktorí sa zúčastňujú dražby, t.j. dražia tovary a služby v časti portálu dražby.
 2. 1a) Registrovaný záujemca je povinný uviesť všetky svoje údaje pravdivo, presne a aktuálne meniť počas používania konta na portály Centacik.sk. Táto možnosť je poskytnutá v položke upraviť profil.

 3. Prihlásenie
 4. Registrovaný záujemca je povinný uchovávať svoje prihlasovacie údaje, najmä heslo v tajnosti, ďalej je povinný nahlasovať akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov a údajov svojho konta prevádzkovateľovi ihneď po zistení. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím prihlasovacích údajov.
  Za hrubé porušenie týchto podmienok alebo za hrubé porušenie dobrých mravov a obchodných zvyklostí si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať užívateľské konto, ďalej tak prevádzkovateľ má právo urobiť, ak by sa jeho nekonaním porušil právny poriadok SR. Prevádzkovateľ tak urobí aj bez predchádzajúceho súhlasu registrovaného záujemcu.

 5. Pravidlá inzercie
 6. Každý registrovaný záujemca plne zodpovedá za obsah svojej ponuky ( inzercie ) tovaru, alebo služieb, vrátane textu a fotografií.
  Ďalej je povinný zabezpečiť aby obsah bol v súlade platným právnym poriadkom SR a aj podmienkami portálu.

  3a) Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať danú ponuku, ako aj celé konto ak by reg. záujemca nevedel preukázať svoju identitu alebo vlastnícky alebo aj iný právny vzťah k ponúknutému tovaru alebo službe. Na overenie identity alebo právneho vzťahu je prevádzkovateľ oprávnený využiť dostupné možnosti, najmä kontaktovanie na platnom telefónnom čísle a objasnenie vzniknutého problému, preukázanie sa platnými dokumentami, ktoré zaručujú právo k tovaru a službám.

  3b) Duplicitné ponuky rovnakých tovarov a služieb, ktoré sú druhovo a konkrétne určené tak, že sa jedná o tú istú službu alebo tovar pridanú tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, avšak zaregistrovanou pod dvoma alebo viacerými kontami, prevádzkovateľ takéto konanie považuje za konanie v rozpore s podmienkami portálu. Prevádzkovateľ má za to, že je oprávnený zmazať takúto ponuku ako aj požívateľské kontá.

  3c) Zákaz ponuky najmä tohto tovaru a služieb

  - tovar, ktorého kúpa, ponuka alebo predaj porušuje práva tretích osôb k duševnému vlastníctvu ( napr. autorské práva alebo práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochrannej známke, vynálezy, priemyselné vzory, úžitkové vzory ) ako aj iné práva tretích osôb ( napr. právo na ochranu mena, osobnosti a prejavov osobnej povahy ) ;
  - tovar nebezpečný svoju zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, najmä tovar, nespĺňajúci zákonné informačné povinnosti voči spotrebiteľovi ;
  - tovar u ktorého bol porušený obal a mení potom dobu spotreby, tovar po expirácii ( otvorené potraviny, detská strava, doplnky, kozmetika ) ;
  - tovar u ktorého končí čas expirácie , prípadne je nutné na túto končiacu expiráciu jasným a viditeľným spôsobom upozorniť ;
  - tovar na ktorý nebolo vydané vyhlásenie o zhode ( označenie výrobku značkou CE ), ( Značka CE dokladá, že výrobok vyhovuje požiadavkám, ktoré sú na neho kladené podľa všetkých záväzných predpisov vzťahujúcich sa k tomuto výrobku v zmysle požiadaviek na bezpečnosť , ochranu pred nebezpečným napätím, EMC, hygienu, ochranu životného prostredia a ďalších. )
  - tovar slúžiaci propagande a podnecovaniu k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľstva, alebo prostredníctvom ktorého je možné priamo naplniť skutkovú podstatu niektorého iného trestného činu, napríklad obsahujúce detskú pornografiu alebo na ňu akýmkoľvek spôsobom odkazujúce;
  - tovar erotického charakteru ( napr. erotické pomôcky a podobné ) ;
  - zbrane a strelivo v zmysle zákona č 119/2002 Z. z., o zbraniach;
  - tovar bez kolkových známok, ak právne predpisy označenie kolkovými známkami pre tovar vyžadujú
  - tovar ohrozujúci fyzický, psychický alebo mravný vývoj mládeže ;
  - rádioaktívne látky, jedovaté a výbušné látky a iné chemikálie ohrozujúce zdravie,
  - akékoľvek chránené rastliny, výrobky a prípravky z chránených živočíšnych druhov a rastlín a preparáty z nich;
  - ľudské orgány;
  - cenné papiere, nástroje peňažného trhu a finančné nástroje, úvery, pôžičky, a iné finančné deriváty;
  - tovar, ktorého držanie neodporuje právnym predpisom , ale ktorého používanie je zakázané;
  - drogy a iné omamné alebo psychotropné látky vrátane alkoholu;
  - liečivé prípravky a zdravotnícke pomôcky, v rozsahu obmedzení daným právnymi predpismi.

 7. Zrušenie registrácie

  Zrušiť si svoje konto môže aj sám registrovaný záujemca v položke zrušiť profil. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť reg. záujemcovi konto v prípade nečinnosti používateľa, prevádzkovateľ ho o tom včas upozorní. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť konto bez predchádzajúceho súhlasu reg. záujemcu a to najmä, ak by používateľ poškodzoval dobré meno prevádzkovateľa, hrubo by porušil podmienky portálu Centacik.sk, ohrozoval by mravnosť, porušil by svojim konaním právny poriadok SR.

  IV. ČLÁNOK ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužite portálu Centacik.sk reg. záujemcom alebo tretími osobami. Registrovaný záujemca využíva služby portálu Centacik.sk na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Centacik.sk.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Centacik.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 3. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu Centacik.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

 

V. ČLÁNOK REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti, ak ju prevádzkovateľ vyhodnotí ako opodstatnenú, bude sa ňou zaoberať a reklamáciu čo najskôr vybaví a informuje o tom reklamujúceho.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o užívaní portálu Centacik.sk, uzavretej v nepísomnej forme na dobu neurčitú medzi prevádzkovateľom a užívateľom na základe registrácie užívateľa, pričom ich aktuálne znenie je užívateľom kedykoľvek prístupné na stránkach portálu vo formáte umožňujúcom stiahnutie a archiváciu. Užívateľ s týmito podmienkami súhlasí pri registrácii , pričom registrácia je možná iba pod podmienkou aktívneho vyjadrenia súhlasu s ich znením.

Celý obsah portálu a informácie majú iba informačný charakter, nie zaväzujúci, či odporúčajúci. Prevádzkovateľ považuje získané informácie za dôveryhodné, nie je však povinný aktívne sledovať a preverovať ich pravdivosť alebo súhlas s právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejnených informácií. Obsah týchto stránok je priebežne a podľa potreby aktualizovaný a doplňovaný. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu v obsahu bazáru a jeho akejkoľvek časti a to bez predchádzajúceho upozornenia, najmä na vytvorenie nových sekcií alebo odstránenie sekcií doterajších, alebo zmeny v štruktúre.

Dražba na Centacik.sk nie je dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách.

Na našich stránkach využívame cookies

Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií.